.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 22 خرداد 1388 ساعت 02:37

٢٢ خرداد روز جهاني مبارزه عليه كار كودك

altميان اين سياهي ها، يكي نالان ، يكي مجروح
يكي نالان زبدبختي، يكي نالان زاستعمار
ميان اين سياهي ها شبي تاريك
كنار كوچه اي خلوت ، كنار كلبه اي متروك
يكي كودك به چشمم خورد
تنش عريان و از سرما مثال بيد لرزان بود
يكي بانگ از گلوگاهش برون آمد
بسوزي فقر و استعمار بسوزي تا نسوزد جسمم از سرما
اگر آزاده اي بودي تن عريانم از سرما نمي لرزيد
ولي افسوس همه آزادگان رفتند
امسال نيز مثل تمامي سالهاي گذشته در 12 ژوئن روز جهاني مبارزه عليه كار كودك ،ممنوعيت كار كودك اين نان آوران كوچك و خاموش را فرياد مي زنيم .نان آوران كوچكي كه زود هنگام با دنياي كودكي خود خداحافظي كرده و قدم به دنياي بزرگترها گذاشته اند .كودكاني كه در دنياي خالي از شادي و بازي اما پر از خشونت و استثمار و تبعيض سرنوشت خود را جستجو مي كنند .كودكاني كه برابري و عدالت اجتماعي در نگاهشان رنگ باخته و با زنجيرهاي سنگيني از فقر به خيابانها و كوچه هاي ناامن كشانده شده اند. كودكاني كه درد و رنج كودكانه خود را با دستهايي خسته در جعبه هاي كوچك واكس ،آدامس يا كيسه هاي سنگين خوابيده بر دوششان به دوش مي كشند.
باز هم 12 ژوئن و صحبت از قربانيان كوچك فقر و نابرابري و حكايت تلخ كودكان قالي باف با دستهاي ظريف و چشماني كم سو و اندامهاي خميده بر دار قالي ،كودكان مزارع ، كودكان زغال سازي ، كودكان دست فروش كودكان كوره پز خانه با دستهايي خسته و بدنهاي نحيف ،كودكان صابون سازي و شيشه گري و بازيافت با صورتهاي سيلي خورده از آفتاب . كودكاني كه از حداقل امكانات بهداشتي و درماني و تغذيه و مسكن مناسب كه حق قانوني همه انسانهاست محرومند.
كودكاني كه غم درونشان چنان بر چهره شان سنگيني مي كند كه غرق در دنياي غمگين خود دنيا را به فراموشي سپرده اند.
باز هم 12 ژوئن و تداعي ماده 79 قانون كار ،قانوني كه به صراحت به كار گماشتن كودكان كمتر از 15 سال تمام را ممنوع اعلام كرده اما سالهاست در مقابل اين ماده، ماده 191 قانون كار با خروج كارگاههايي با تعداد كارگران زير 10 نفر از فهرست بازرسي دولتي و بويژه بيمه سازمان تأمين اجتماعي قد علم كرده و به صراحت دست كارفرمايان را در به كار گماردن كودكان بازتر كرده و به كارفرما اجازه مي دهد بي هيچ ترس و واهمه اي كارگران خردسال را به استثمار كشانده كه بيشتر از هميشه به كودكان بي دفاع به ديد نيروي ارزان با دستمزد اندك نگريسته شود.
درحالی که میلیونها تومان صرف هزینه های انتخاباتی می شود بدون اینکه نامی از این کودکان و حقوق آنها در میان باشد و افشای میلیاردها تومان دزدی از اموال مردم در مناظره های تلویزیونی همان پولی که از کودکان دریغ شده و آنها را همانند گلهای که هنوز نشکفته شده پر پر می شوند.و آنها را وادار کرده است که به کار کودک روی آورند. که كاريست اجباري و حاصل فقر ،بي عدالتي ،تن فروشي و دريغ از اينكه كار كودك يعني تحصيل چرا كه همواره آموزش سدي در برابر فقر و بي عدالتي بوده است.
ما فعالان حقوق كودك امسال نيز همانند سالهاي گذشته در 12 ژوئن روز جهاني مبارزه عليه كار كودك خواهان مبارزه تمامي جنبش هاي اجتماعي در جهت ممنوعيت هر گونه بهره كشي از كودكان و دادن هويت انساني به آنها و برخورداري تمامي كودكان از آموزش رايگان و تخصيص امكانات رفاهي و آموزشي هستيم ..
بخش حقوق کودکان فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 خرداد 1388 برابر با 11 ژون 2009 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت